Section
hæstaréttarlögmaður
Jónas Þór Guðmundsson
líffræðingur
Álfheiður Ingadóttir
lögmaður
Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir
verkfræðingur
Gunnar Tryggvason
forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar
Jón Björn Hákonarson
Segment

Stjórn

Landsvirkjun er stærsta orkufyrirtæki landsins, í eigu íslensku þjóðarinnar. Stjórn er skipuð af fjármálaráðherra til eins árs í senn og ber hún ásamt forstjóra ábyrgð á fjármálum og rekstri Landsvirkjunar.

Stjórn var skipuð á aðalfundi fyrirtækisins þann 4. apríl 2019. Á fyrsta fundi stjórnar eftir aðalfund var Jónas Þór Guðmundsson endurkjörinn formaður stjórnar og Álfheiður Ingadóttir kjörin varaformaður.


		
Segment

Stjórn

 • Jónas Þór Guðmundsson
  hæstaréttarlögmaður
 • Álfheiður Ingadóttir
  líffræðingur
 • Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir
  lögmaður
 • Gunnar Tryggvason
  verkfræðingur
 • Jón Björn Hákonarson
  forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar

Varamenn

 • Arna Ír Gunnarsdóttir
  félagsráðgjafi
 • Ásta Björg Pálmadóttir
  fjármálastjóri
 • Hákon Hákonarson
  vélvirki
 • Jens Garðar Helgason
  framkvæmdastjóri
 • Ragnar Óskarsson
  kennari
Section
Segment

Framkvæmdastjórn

Stjórn ræður forstjóra og fara stjórn og forstjóri með stjórn fyrirtækisins. Aðstoðarforstjóri annast sameiginleg málefni fyrirtækisins og stefnumótun, svo og að tryggja vandaða stjórnarhætti. Framkvæmdastjórar í árslok voru fimm.

Segment
Forstjóri Landsvirkjunar

Forstjóri Landsvirkjunar

Hörður Arnarson

Hörður Arnarson rafmagnsverkfræðingur er forstjóri Landsvirkjunar. Hörður lauk námi í rafmagnsverkfræði frá Háskóla Íslands árið 1986. Að því loknu stundaði hann framhaldsnám við DTU í Danmörku og lauk doktorsprófi árið 1990. Hörður starfaði hjá Marel frá árinu 1985 og þar af sem forstjóri fyrirtækisins í tíu ár, frá 1999 til 2009.

aðstoðarforstjóri*

Skrifstofa forstjóra

Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðarforstjóri*

Hlutverk

Að annast stefnumótun fyrirtækisins, leiða sameiginleg mál þess og tryggja vandaða stjórnarhætti. Er í forsvari fyrir innleiðingu meginstefnu Landsvirkjunar, skapar farveg umbóta og samræmir breytingar sem ganga þvert á fyrirtækið.

framkvæmdastjóri

Orkusvið

Einar Mathiesen, framkvæmdastjóri

Hlutverk

Að stunda skilvirka orkuvinnslu og að hámarka afköst vinnslukerfis Landsvirkjunar. Sviðinu ber að tryggja að raforkuvinnsla og afhending uppfylli gerða samninga við viðskiptavini Landsvirkjunar.

framkvæmdastjóri

Markaðs- og viðskiptaþróunarsvið

Stefanía G. Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri

Hlutverk

Að hámarka tekjur Landsvirkjunar með greiningu nýrra viðskiptatækifæra, vöruþróun, kynningu og sölu á vörum og þjónustu, gerð samninga og eftirfylgni þeirra.

framkvæmdastjóri

Þróunarsvið

Óli Grétar Blöndal Sveinsson, framkvæmdastjóri

Hlutverk

Undirbúningur nýrra virkjunarkosta, ýmsar rannsóknir og eftirlit vegna virkjana í rekstri. Tryggja hagkvæma útfærslu á virkjunarkostum, auka sveigjanleika í orkuvinnslu, sjá um nýsköpun í orkuvinnslu og hafa langtímayfirsýn yfir orkuforða.

framkvæmdastjóri

Framkvæmdasvið

Gunnar Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri

Hlutverk

Að stýra virkjunarframkvæmdum Landsvirkjunar frá undirbúningi að fullbúinni virkjun. Vaktar kostnað, gæði og framvindu verks og tryggir að framkvæmdinni sé skilað tilbúinni til rekstrar í samræmi við forsendur, áætlanir og þarfir fyrirtækisins.

framkvæmdastjóri

Fjármálasvið

Rafnar Lárusson, framkvæmdastjóri

Hlutverk

Að skapa grundvöll fyrir hagkvæmni í rekstri og stuðla að hámarksárangri hjá öllum einingum Landsvirkjunarsamstæðunnar.

*Kristín Linda tók við af Rögnu Árnadóttur á árinu.

Section
Segment

Skipurit

Section
Segment

Fólkið okkar

Starfsfólk Landsvirkjunar er lykill að árangri og velgengni fyrirtækisins. Því er sífellt kappkostað að standa vörð um þekkingu, færni og vellíðan starfsfólks. Fastráðnir starfsmenn árið 2019 voru alls 273, á starfsstöðvum víðs vegar um land. Þess utan störfuðu um það bil 155 ungmenni og 66 háskóla- og tækninemar við sumarstörf.

Í umhverfishópi á höfuðborgarsvæðinu störfuðu fimm verkstjórar og 50 ungmenni, þar af tveir einstaklingar af starfsbraut fyrir einhverfa nemendur við Menntaskólann í Kópavogi. Árið 2019 var þriðja ár tilraunaverkefnis Landsvirkjunar og starfsbrautarinnar við MK og hefur það heppnast vel.

Section
Segment
Section
Segment

Jafnréttismál í forgrunni

Heimsmarkmið (HM) Sameinuðu þjóðanna númer 5, um jafnrétti, er eitt af þeim markmiðum sem Landsvirkjun leggur áherslu á í starfsemi sinni. Við vinnum eftir þriggja ára aðgerðaáætlun sem byggir á greiningu og hugmyndavinnu starfsfólks frá haustinu 2017. Í ár voru haldnar vinnustofur um allt land þar sem vinnustaðamenningin okkar var rædd og tillögur gerðar að framþróun vinnustaðarins.

Þá tók meginþorri starfsfólks þátt í vinnustofum um Heimsmarkmið um sjálfbæra þróun þar sem starfsemi fyrirtækisins í heild, og forgangsröðun verkefna, var skoðuð út frá markmiðunum.

Nánari umfjöllun um jafnréttismál og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Section
Segment

Framtíðarsýn Landsvirkjunar er að vera framsækið raforkufyrirtæki á sviði endurnýjanlegra orkugjafa. Við störfum í alþjóðlegu umhverfi og viljum vera meðal þeirra bestu sem vinna og selja orku.

Gildi Landsvirkjunar eru framsækni, ráðdeild og traust.

Segment

Hlutverk

Stefnan hvílir á fimm stoðum sem miða að því að uppfylla megi hlutverk Landsvirkjunar:

Hlutverk
Landsvirkjunar er að
hámarka afrakstur af þeim orkulindum
sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra
nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi
Skilvirk orkuvinnsla og framþróun
Við byggjum starfsemi okkar á traustum innviðum sem einkennast af hagkvæmni, ráðdeild og virkri áhættustýringu í rekstri og fjárfestingum. Starfsemin endurspeglast í vottuðu stjórnkerfi fyrirtækisins sem ætlað er að tryggja að fyrirtækið standi við yfirlýstar heildaráætlanir sínar og vinni að stöðugum umbótum.
Fjölbreyttur hópur viðskiptavina
Við sköpum verðmæti með því að laða að og uppfylla þarfir viðskiptavina sem stunda fjölbreytta starfsemi. Stefnt er að sem hagkvæmastri samsetningu orkueftirspurnar með tilliti til greiðslugetu og áhættudreifingar. Við treystum samstarf við viðskiptavini okkar með reglubundnum gagnkvæmum samskiptum.
Verðtenging við evrópska orkumarkaði
Við lítum á evrópska orkumarkaðinn sem okkar samkeppnismarkað. Við keppum um að laða að fjárfestingar í fjölbreyttum iðnaði og þjónustu og tökum þátt í að skoða tækifæri sem felast í beinni raforkutengingu við Evrópumarkað.
Þróa stöðugt hæfni og hæfileika starfsmanna
Við tryggjum starfsmönnum okkar gott starfsumhverfi sem stuðlar að öryggi, góðri heilsu, miðlun þekkingar og þróun á hæfni og hæfileikum hvers og eins. Við ræðum árangur og frammistöðu okkar af sanngirni og hreinskilni og leitum leiða til að bæta stöðugt árangur okkar.
Skapa stuðning og samstöðu með opnum samskiptum við hagsmunaaðila
Við teljum mikilvægt að sem breiðust sátt ríki um jafnvægið milli umhverfis-, samfélags- og arðsemisjónarmiða í rekstri fyrirtækisins. Fyrirtækið vill stuðla að sjálfbærri þróun samfélagsins, það er í fararbroddi hvað umhverfismál varðar og áhersla er lögð á samfélagsábyrgð þess. Fyrirtækið uppfyllir ytri kröfur, opinberar, lög og reglur, sem og aðrar kröfur sem gerðar eru til starfseminnar.
Section
Segment

Fyrirtækið vill stuðla að sjálfbærri þróun samfélagsins, það er í fararbroddi hvað umhverfismál varðar og áhersla er lögð á samfélagsábyrgð þess.

Section
Segment

Stefna um samfélagsábyrgð

Í samfélagsábyrgð okkar felst að fyrirtækið skapi eigendum sínum arð, fari vel með auðlindir og umhverfi og stuðli að því að þekking og jákvæð áhrif af starfsemi fyrirtækisins skili sér til samfélagsins.

Landsvirkjun tryggir að stefnumörkun um samfélagsábyrgð sé framfylgt með því að setja sér markmið og leggja áherslu á eftirtalda þætti í starfsemi fyrirtækisins:

 1. Landsvirkjun starfar eftir ábyrgum stjórnarháttum.
 2. Landsvirkjun leitast við að hafa áhrif á virðiskeðju sína.
 3. Landsvirkjun keppist við að vera í fararbroddi á sviði umhverfismála.
 4. Landsvirkjun leggur sig fram um að starfa ávallt í góðu samstarfi við samfélagið.
 5. Landsvirkjun leggur áherslu á að vera leiðandi í heilsu-, öryggis- og starfsmannamálum.
 6. Landsvirkjun deilir þekkingu þar sem hún getur stuðlað að nýsköpun og þróun í atvinnulífi og samfélagi.
Segment

Stefnumótun - GRI

Á árinu 2019 var staðið að innleiðingu Global Reporting Initiative (GRI) staðalsins. GRI er alþjóðlegur staðall fyrir samræmda upplýsingagjöf um efnahags-, umhverfis- og samfélagsmál. Staðallinn gerir skil á helstu efnisflokkum sem almennt telst viðeigandi fyrir fyrirtæki að taka til greina í stefnumótun og upplýsingagjöf. Staðallinn inniheldur leiðbeiningar um hvernig standa ber að upplýsingagjöf fyrir þessa efnisflokka og nýtist einnig sem tækifæri fyrir markmiðasetningu, breytingastjórnun og mælingu árangurs með sjálfbæra starfsemi að leiðarljósi.

Innleiðing GRI er hluti af heildstæðri nálgun á aukna sjálfbærni í starfsemi Landsvirkjunar og styður þannig við og bætir núverandi áherslur. Sem hluti af innleiðingu GRI var gerð viðhorfskönnun meðal ytri og innri hagaðila fyrirtækisins til þess að meta hvað okkur ber að leggja mesta áherslu á í upplýsingagjöf og stefnumótun tengdri sjálfbærni. Samráði við hagaðila verður haldið áfram árið 2020.

Nánar um innleiðingu GRI

Segment

Áframhaldandi stuðningur við UN Global Compact

Landsvirkjun styður áfram UN Global Compact sáttmála Sameinuðu þjóðanna og gerir grein fyrir vinnu fyrirtækisins sem snertir viðmið sáttmálans á sviði umhverfismála, vinnuréttar, mannréttinda og varna gegn spillingu. Þá styður Landsvirkjun við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og hefur sérstaklega lagt áherslu á þrjú Heimsmarkmið sem snúa að aðgerðum gegn loftslagsbreytingum, sjálfbærri orku og jafnréttismálum.

Nánari upplýsingar um viðmiðin eru á vefsíðu UN Global Compact

Segment

Umhverfisstefna

Starfsemi fyrirtækisins felur í sér inngrip í náttúruna og krefst þess, eðli sínu samkvæmt, að fyrirtækið marki sér skýra stefnu í umhverfismálum. Umhverfisstefna Landsvirkjunar er eftirfarandi:

Segment

Landsvirkjun er í fararbroddi á sviði umhverfismála og stuðlar að sjálfbærri þróun í samfélaginu. Fyrirtækið leggur áherslu á að þekkja umhverfisáhrif starfsemi sinnar og leitast við að draga úr þeim.

Segment

Með stefnunni fylgja eftirfarandi fimm stefnumið sem sjá má í töflu hér að neðan.

Segment
Betri nýting
auðlinda
 • Hönnun nýrra virkjanakosta, breytingar á virkjunum og rekstur þeirra taki ávallt mið af sem bestri nýtingu auðlindanna.
 • Styðjast við alþjóðalega matslykilinn HSAP við þróun, hönnun og rekstur orkuvinnslunnar.
 • Nýta hugmyndafræði vistferilgreininga (LCA) til að bæta nýtingu auðlinda og draga úr umhverfisáhrifum.
 • Stunda vistvæn innkaup og gera kröfur til birgja og þjónustuaðila í umhverfismálum.
 • Flokka, endurnýta og/eða endurvinna úrgang.
Kolefnahlutlaus
starfsemi
 • Vinna markvisst að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og vinna jafnframt að kolefnisbindingu í gróðri og jarðvegi.
 • Stuðla að orkuskiptum í samgöngum og fylgja samgöngustefnu fyrirtækisins.
Starfsemi í sátt við
náttúru og ásýnd
 • Stuðla að viðhaldi náttúrlegs fjölbreytileika og lágmarka rask.
 • Stuðla að endurheimt vistkerfa og fylgja verklagi fyrirtækisins við vistheimt.
 • Fylgja stefnu fyrirtækisins um útlit mannvirkja og landmótun.
Samtal við
hagsmunaaðila
 • Vinna samkvæmt hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar, m.a. með virku samtali og þátttöku í samstarfsverkefnum með hagsmunaaðilum.
 • Stuðla að opinni og málefnanlegri umræðu og gera grein fyrir árangri fyrirtækisins í umhverfismálum.
Starfsemi án
umhverfisatvika
 • Starfa eftir vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001.
 • Skilgreina umhverfisþætti starfseminnar, stýra þeim og vakta árangur.
 • Tryggja að öllum lagalegum kröfum á sviði umhverfismála sé fullnægt og setja strangari kröfur eftir því sem við á.
 • Vinna markvisst að forvörnum og umbótum, m.a. með rannsóknum, markmiðasetningu og með skráningum og úrvinnslu ábendinga.
 • Leggja áherslu á að starfsfólk fyrirtækisins og aðrir sem vinna fyrir það hafi yfir að ráða hæfni og þekkingu til að framfylgja umhverfisstefnu fyrirtækisins.
Segment

Öryggisstefna

Öryggis-, heilsu- og vinnuverndarstefnan (ÖHV-stefnan) er kjarninn í ÖHV-starfi Landsvirkjunar og eru öryggi og góður aðbúnaður starfsfólks forgangsmál í starfsemi fyrirtækisins. ÖHV-mál eru samofin rekstrinum og til þess að tryggja framgang ÖHV-stefnunnar er unnið eftir stöðlum, verklagsreglum og framkvæmdaskjölum. Sérstök áhersla er lögð á að greina hættur og meta áhættu í starfseminni, sem skilar sér í betri líðan starfsfólks og færri slysum. Mikið er lagt upp úr þátttöku alls starfsfólks í öryggis- og vinnuverndarmálum. Landsvirkjun er vottuð samkvæmt öryggis- og vinnuverndarstaðlinum ISO 45001 og var eitt fyrsta fyrirtækið hérlendis til að fá vottun samkvæmt þeim staðli.

Síðastliðin sex ár hefur ekkert alvarlegt slys orðið hjá starfsfólki Landsvirkjunar sem leitt hefur til varanlegrar örorku. Má það meðal annars þakka öflugum forvörnum, samvinnu og virku áhættumati. Unnið er samkvæmt núllslysastefnu, um að engin slys eigi sér stað í starfseminni. Tíðni slysa var með allra minnsta móti árið 2019. Slys sem leiða til fjarveru eru yfirleitt alvarlegri en önnur slys. Mælikvarði Landsvirkjunar er 0-fjarveruslys. Á árinu varð eitt slys sem leiddi til fjarveru og náðum við því ekki að uppfylla þann mælikvarða.

Á árinu 2020 verður m.a. lögð áhersla á að kortleggja sálfélagslega áhættuþætti í vinnuumhverfinu. Verkefnið er unnið í samvinnu starfsmannasviðs og öryggismála.

Segment
Section
Segment

Stjórnunarkerfi

Landsvirkjun hefur þróað stjórnunarkerfi til margra ára sem byggir á uppsafnaðri þekkingu og góðum starfsvenjum. Stjórnunarkerfið styður við skuldbindingar gagnvart viðskiptavinum, starfsmönnum og öðrum hagsmunaaðilum, ásamt áformum þess um að þróa fyrirtækið áfram út frá gildum sjálfbærrar þróunar. Stjórnunarkerfið inniheldur fyrirmæli og upplýsingar um hvað við gerum og hvernig við störfum. Við trúum því að samþætt stjórnun og staðlað verklag tryggi áreiðanleika starfseminnar og auki skilvirkni og öryggi starfsmanna.

Stjórnunarkerfi Landsvirkjunar er vottað samkvæmt alþjóðlegum stjórnunarstöðlum. Þessir staðlar eru fyrir gæðastjórnun, umhverfisstjórnun, öryggi, heilsu og vinnuvernd og upplýsingaöryggi. Innra rafmagnsöryggisstjórnunarkerfi (RÖSK) Landsvirkjunar uppfyllir kröfur Mannvirkjastofnunar um rafmagnsöryggisstjórnun.

Raforkuvinnsla Landsvirkjunar er vottuð sem 100% endurnýjanleg af þýska vottunarfyrirtækinu TÜV SÜD. Með vottuninni er staðfest að Landsvirkjun stuðlar að uppbyggingu á endurnýjanlegri raforkuvinnslu og að eftirlit með framleiðslunni uppfyllir ströngustu kröfur.

Segment

Vottanir